Jouw privacy is belangrijk voor Drive2XL. Wanneer je een beroep doet op de diensten van Drive2XL, vertrouw je haar jouw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat je op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, verwerken en vrijgeven.

1. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt verstaan onder:

  1. a) Drive2XL : Drive2XL. , besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te Mariakerksesteenweg 188, 9031 Drongen met ondernemingsnummer 0543 965 904, RPR Gent, afdeling Gent;
  2. b) Website: de website van Drive2XL, www.Drive2XL.eu en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Drive2XL.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden door middel van en ten gevolge van het gebruik van onze Website. Dit Privacybeleid is eveneens van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door Drive2XL die betrekking hebben op alle (commerciële) relaties tussen Drive2XL en haar klanten, prospecten en business partners. Voorgaande met uitzondering van de verwerkingen van persoonsgegevens waarover door Drive2XL afzonderlijk werd gecommuniceerd of de toestemming werd verzocht. 

Drive2XL treedt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid op als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt zal bepalen. 

De persoonsgegevens die Drive2XL verzamelt en verwerkt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

3. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Gegevens die Drive2XL verwerkt voor een bepaalde aangelegenheid, om klant te worden bij of nadat je reeds klant werd van Drive2XL. Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerkingen zoals omschreven in dit Privacybeleid, betreffen:

Gegevens die Drive2XL verzamelt door middel van de Website:

Door het gebruik van cookies op de Website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat jezelf jouw persoonsgegevens dient te verstrekken. Drive2XL verwerkt evenwel de persoonsgegevens die door je werden bezorgd door middel van de invulformulieren op de Website, waaronder:

4. Gebruik van persoonsgegevens

Drive2XL verwerkt jouw persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid steeds in overeenstemming met één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

Drive2XL vraagt jouw toestemming voordat zij jouw persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die niet compatibel zijn met dewelke in dit Privacybeleid werden beschreven.

5. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Drive2XL zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, 

database management). Drive2XL kan dan ook gebruik maken van verwerkers om jouw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, overheidsinstanties, diensten of ander organen die ten behoeve van Drive2XL persoonsgegevens verwerken.

Drive2XL kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, om aan heersende wetgeving en reglementering te voldoen, of om de rechten van Drive2XL, van haar klanten en/of van jou te verdedigen en te beschermen gedurende een/met het oog op een gerechtelijke procedure. Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven in het kader van een wijziging in de bedrijfsstructuur van Drive2XL, onder andere, maar niet gelimiteerd tot een wijziging in de rechtsvorm, overname, fusie, splitsing en de gehele dan wel gedeeltelijke verkoop van de onderneming of bedrijfstak.

Indien het noodzakelijk is dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

In alle overige gevallen zullen wij jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (1) hiervoor jouw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

6. Opslag persoonsgegevens

Drive2XL bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Indien door de wet, door de naleving van een andere wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Drive2XL jouw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

7. Jouw privacyrechten

Wanneer je beroep wenst te doen op jouw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met hello@drive2xl.be of per post Mariakerksesteenweg 188, 9031 Drongen, t.a.v. Drive2XL.

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, wanneer deze verwerking plaatsvindt op basis van jouw toestemming. De intrekking doet geen afbreuk aan de geldigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je eveneens op elk moment uitschrijven na ontvangst van de email van Drive2XL.

– Recht op toegang: je hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens;

– Recht op rectificatie: je hebt het recht om onverwijld rectificatie van jouw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen;

– Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging, in bepaalde omstandigheden, het wissen van jouw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;

– Recht van overdracht: onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van derden, heb je het recht jouw betreffende persoonsgegevens, die door je werden verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

– Recht op beperking: je hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de beperking van een bepaalde verwerkingsactiviteit van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

– Recht van bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke hiertegen dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren of in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

– Recht van niet-profilering: je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor je rechtsgevolgen zijn verbonden of die je anderszins in aanmerkelijke mate treft;

– Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drive2XL is gerechtigd alvorens zij gevolg geeft aan jouw aanvraag een bewijs ter controle van jouw identiteit te verzoeken.

Drive2XL verstrekt je binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Deze termijn kan indien nodig met twee (2) maanden worden verlengd. In dat geval stelt Drive2XL je daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Drive2XL kan jouw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen. In dat geval stelt Drive2XL je daarvan binnen de termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Drive2XL neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om jouw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan bij geen enkele gegevensoverdracht over het internet of bij geen enkel gegevensopslagsysteem de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging 100% gegarandeerd worden. Als je redenen hebt om te geloven dat jouw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de rubriek “Contactgegevens”.

9. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan jouw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

10. Anonieme gegevens

Drive2XL is gerechtigd om niet-persoonlijke en anonieme data te verzamelen en te verwerken en persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Drive2XL niet toe om deze gegevens in verband te brengen met een geïdentificeerde persoon of om individuele persoon te identificeren. Deze gegevens kunnen ook met derden gedeeld worden.

11. Websites en diensten van derden

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte website steunen.

Bovendien kunnen we je toegang bieden tot functies van derden. Houd er rekening mee dat alle informatie die je vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop derden de informatie gebruiken die je verstrekt wanneer je deze functies gebruikt.

12. Update privacybeleid

Drive2XL is gerechtigd om dit Privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van enige wijzigingen.

13. Cookies

Bij een bezoek aan de Website kan gebruik gemaakt worden van cookies om jouw ervaring op de Website te optimaliseren. Bijkomende informatie op welke wijze Drive2XL gebruik maakt van cookies kan je terugvinden in het Cookiebeleid.

14. Klachten

Wanneer je meent een klacht te hebben over de manier waarop Drive2XL jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen. Meer informatie hierover vind je terug op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

15. Contactgegevens

Mocht je vragen, opmerkingen of bezorgdheden hebben bij dit Cookiebeleid, dan kan je contact opnemen met Drive2XL op het adres Mariakerksesteenweg 188, 9031 Drongen of via het e-mailadres: hello@Drive2XL.be